Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance (in Swedish)

Bolagsstyrning

Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning och den största ägaren finns representerad i styrelsen.

Årststämma

Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2017 av Erik Mitteregger (ordförande), Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör.

Styrelsen har under 2017 sammanträtt vid 5 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. Mötesnärvaro: Erik Mitteregger (6), Johan Trolle-Löwen (6), Elisabet Salander Björklund (6), Ulf Dahlberg (6) och Lennart Jansson (6).

Valberedning

At the Annual General Meeting 2017 it was decided that the Nomination Committee for the 2018 Annual General Meeting shall be composed of representatives of three of the major shareholders. The board chair has per the end of the third quarter contacted the three largest shareholders in the company regarding a member. If one of the three largest shareholders waived their right to appoint a member to the committee, the issue moved on to the next largest shareholder.

The Nomination Committee consists of:

Magnus Vahlquist, chairman of the committee, representing himself

Erik Mitteregger, representative of Erik Mitteregger förvaltnings AB

Maxwell Arding, representative of Arding Language Services A

The Nomination Committee can be contacted at: valberedningen@firefly.se.

Ersättning till styrelsen och verkställande direktör

Ersättningen till styrelsen uppgick under året 2017 till 248 tkr (248 tkr). Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2017, såsom för år 2016. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 248 tkr (248 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.

Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 1 703 tkr (1 503 tkr) och 763 tkr (261 tkr) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

Revisorer

Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2017 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2018. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av verkställande direktören och avdelningscheferna, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.

Internkontroll

Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.

Nomination Committee

Nomination Committee

At the Annual General Meeting 2017 it was decided that the Nomination Committee for the 2018 Annual General Meeting shall be composed of representatives of three of the major shareholders. The board chair has per the end of the third quarter contacted the three largest shareholders in the company regarding a member. If one of the three largest shareholders waived their right to appoint a member to the committee, the issue moved on to the next largest shareholder.

The Nomination Committee consists of:

Magnus Vahlquist, chairman of the committee, representing himself

Erik Mitteregger, representative of Erik Mitteregger förvaltnings AB

Maxwell Arding, representative of Arding Language Services AB


The Nomination Committee can be contacted at valberedningen@firefly.se

 

 

Articles of association

Articles of Association (Swedish)/ Bolagsordning

§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elvamiljoner (11 000 0000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2 Justering av röstlängd

3 Val av justeringsmän

4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5 Godkännande av dagordningen

6 Framläggande av årsredovisningen och revisorns berättelse

7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

9 Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

13 Godkännande av ordning för valberedningens arbete

14 Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl 15.30. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

Denna bolagsordning är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2011.

Board

Board

Erik Mitteregger (1960)

Chairman of the Board since 2013 | Main occupation: Graduate Business Economist | Other major assignments: Fasadglas Bäcklin AB (chairman), Wise Group AB (chairman), MatHem i Sverige AB (chairman), Investment AB Kinnevik | Holdings in Firefly AB: 2.164.994 shares

Johan Trolle-Löwen (1959)

Member since 2002 | Main occupation: CEO, Sjösa Förvaltnings AB | Other main assignments: Sjösa Förvaltnings AB, Boo Egendom AB, Hargs Bruk Aktiebolag, Härad Skog i Örebro AB, Landshypotek Bank AB | Holdings in Firefly AB: 24.000 shares

Elisabet Salander Björklund (1958)

Member since 2012 | Main occupation: CEO, Bergvik Skog AB | Other main assignments: Ahlstrom-Munksjö Oyj, SweTree Technologoes AB, Cellutech AB, Svensk Skogskommunikation AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation, member of Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin and Ingenjörsvetenskapsakademien. Board member of chairman in several subsidiaries to Bergvik Skog AB | Holdings in Firefly AB: 3.400 shares

Ulf Dahlberg (1957)

Member since 2015 | Main occupation: CEO, UBD Development AB | Other main assignments: SACS Swedish Association of Civil Security (chairman) and PhotonicSweden | Holdings in  Firefly: 5.039 shares

Lennart Jansson (1958)

Member since 2003 | Main occupation: CEO, Firefly AB | Holdings in Firefly AB: 79.250 shares

Management Team

Management team

Lennart Jansson (1958)

Managing Director since year 2000
With Firefly since year 1980
Share held: 79.250 shares

Anders Bergström (1969)

General Manager Industrial Applications
With Firefly since year 1990
Share held: 12.100 shares

Agneta Thelander (1972)

Financial Manager
With Firefly since year 2010
Share held: 0 shares

Tobias Jansson (1976)

Production Manager
With Firefly since 2009
Share held: 48.965 shares

Annual General Meeting

Annual General Meeting

Minutes from Annual General Meeting 2018 (Swe)

 

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA