Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

 

Bolagsstyrning

Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning och den största ägaren finns representerad i styrelsen.

Årststämma

Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2017 av Erik Mitteregger (ordförande), Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör. Styrelsen har under 2017 sammanträtt vid 5 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. 

Mötesnärvaro: Erik Mitteregger (6), Johan Trolle-Löwen (6), Elisabet Salander Björklund (6), Ulf Dahlberg (6) och Lennart Jansson (6).

Valberedning

Vid årsstämman 2018 fattades beslut om att valberedningen inför 2019 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Den nuvarande valberedningen består av:

Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB

Christian Kock, representerar sig själv

Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.

Ersättning till styrelsen och verkställande direktör

Ersättningen till styrelsen uppgick under året till 248 tkr (248 tkr).  Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2017, såsom för år 2016. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 248 tkr (248 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.

Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 1 703 tkr (1 503 tkr) och 763 tkr (261 tkr) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

Revisorer

Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2017 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2018. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av verkställande direktör, GM Industriapplikationer, Ekonomichef och Produktionschef, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.

Internkontroll

Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.

Valberedning

Valberedning

Vid årsstämman 2018 fattades beslut om att valberedningen inför 2019 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Den nuvarande valberedningen består av:

Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB

Christian Kock, representerar sig själv


Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se

 

 

Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.

§ 2Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elvamiljoner (11 000 0000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisorns berättelse
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
 9. verkställande direktören
 10. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
 14. Godkännande av ordning för valberedningens arbete
 15. Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden
 

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl 15.30. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

Denna bolagsordning är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2011.

Styrelsen

Styrelsen

Erik Mitteregger (1960)

Invald
Ordförande sedan 2013, medlem sedan 2003
Aktieinnehav 
2.200.000 aktier, genom bolag
Andra åtaganden 
Styrelseordförande i Wise Group AB, Fasadglas Bäcklin AB och MatHem i Sverige AB. Styrelseledamot i Investment AB Kinnevik och Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Bakgrund
Erik var ansvarig för aktieanalys och medlem av koncernledningen av Alfred Berg fondkommission 1989-1995. Grundare och fondförvaltare Brummer & Partners 1995-2002. Egna investeringar och ett antal olika styrelseuppdrag 2002 till idag.
Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

 

Johan Trolle-Löwen (1959)

Invald
Medlem sedan 2002
Aktieinnehav 
24 000 aktier
Andra åtaganden 
VD och styrelseledamot i Sjösa Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Boo Egendom Aktiebolag, Hargs Bruk Aktiebolag, Landshypotek Bank AB och Bergvik Skog AB samt styrelsesuppleant i  HäradSkog i Örebro Aktiebolag.
Bakgrund
Johan har tidigare varit VD för Atlas Copco Tools AB.
Utbildning
Civilingenjör ind.ekonomi, KTH, Stockholm

 

Elisabet Salander Björklund (1958)

Invald
Medlem sedan 2012
Aktieinnehav 
3 400 aktier
Andra åtaganden 
Elisabet är VD för Bergvik Skog AB sedan 2010. Hon är styrelseordförande i SweTree Technologies AB och styrelseledamot i Ahlstrom-Munksjö Oyj, Svensk Skogskommunikation AB och Marcus Wallenberg Prize Foundation. Medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin samt Ingenjörsvetenskapsakademien. Styrelseledamot eller ordf. i ett flertal dotterbolag till Bergvik Skog AB.
Bakgrund 
Tidigare har Elisabet arbetat som Executive Vice President och Senior Executive Vice President på Stora Enso (1995-2010) och på AssiDomän/Domänverket (1981-1994) var hon Managing Director och Timber Manager.
Utbildning
Järgmästare


Ulf Dahlberg (1957)

Invald
Medlem sedan 2015
Aktieinnehav 
5 039 aktier
Andra åtaganden 
Ulf är VD i UBD Development AB, konsultverksamhet med inriktning på affärs- och verksamhetsutveckling för high-tech företag. Han är styrelseordförande i SACS Swedish Association of Civil Security samt styrelseledamot i Ek. för. PhotonicSweden och Scandinavian Aviation Consultants Sweden AB.
Bakgrund 
Tidigare befattningar inkluderar General Manager FLIR Systems och Divisionschef optronik inom Saab. Dessförinnan har Ulf haft olika befattningar inom elektronikutveckling.
Utbildning
Civilingenjör, KTH, Flygteknik 


Lennart Jansson (1958)

Invald
Medlem sedan 2003, VD i Firefly AB sedan 2000 
Aktieinnehav 
79 250 aktier
Andra åtaganden 
Inga övriga åtaganden.
Bakgrund
Anställd hos Firefly sedan 1980, som Utvecklingsingenjör och senare som Teknisk chef.
Utbildning
Gymnasieingenjör, Västergårds Gymnasium 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Lennart Jansson (1958)

Befattning
VD sedan 2000
Anställd sedan
1980
Aktieinnehav
79 250 aktier
Bakgrund
Lennart har tidigare arbetat i bolaget som
Utvecklingsingenjör och Teknisk chef.
Utbildning
Gymnasieingenjör, Västergårds Gymnasium

Anders Bergström (1969)

Befattning
General Manager Industriapplikationer sedan 2018
Anställd sedan
1990
Aktieinnehav
12 100 shares
Background
Anders har tidigare arbetat i bolaget som Serviceingenjör,
Area Sales Manager och Sales Director.
Utbildning
Gymnasieingenjör, Tumba Gymnasium


Agneta Thelander (1972)

Befattning
Ekonomichef sedan 2010
Anställd sedan
2010
Aktieinnehav
0 aktier
Bakgrund
Agneta har tidigare varit Ekonomichef på JDSU Nordic och
på Vendator, innan dess arbetade hon som Revisor.
Utbildning
MBA, Växjö University

 

Tobias Jansson (1976)

Befattning
Produktionschef sedan 2015
Anställd sedan
2009
Aktieinnehav
48 965 aktier
Bakgrund
Tobias har tidigare arbetat i bolaget som Strategisk Inköpare och
som Utvecklingschef, innan dess arbetade han som Inköpare på Plockmatic.
Utbildning
Kandidatexamen i Informatik, Växjö University

Årsstämma

Årsstämma

Protokoll från årsstämma 2018

 

 

 • VdS
 • AR04
 • 011014
 • DNV
 • Ex
 • IEC
 • AAA